Privacyverklaring Roi des rois!

versie nummer 1.0
datum: 04/06/2020

 

Roi des Rois hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met (persoons)gegevens. Roi des Rois verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Roi des Rois. Door het gebruik van onze website stemt u in met deze privacyverklaring.

Er wordt uitgelegd hoe Roi des Rois omgaat met persoonsgegevens. Met persoonsgegevens verwijzen wij naar alle informatie over de identificatie van een natuurlijk persoon. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan dit document zorgvuldig te lezen.

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik dat Roi des Rois kan (laten) maken van door haar verkregen persoonsgegevens van iedereen die contact heeft gehad met Roi des Rois en/of onze website(s) heeft bezocht.

 

Samenvatting

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De belangrijkste zijn: met onze klanten te kunnen communiceren, hun bestellingen te kunnen verwerken, garantie en service-vragen correct af te wikkelen en om relevante advertenties te tonen en aanbiedingen te kunnen doen.

 

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Die rechten zijn opgenomen in deze verklaring.

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

Welke gegevens verwerken we en waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam;
  adres- en/of contactgegevens (waaronder bezorgadres en factuuradres);
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • gebruikersnaam en inloggegevens (waaronder wachtwoorden);
 • klantnummer/klant ID;
  gegevens over uw IP-adres, internetbrowser,
 • taalinstellingen;
 • betaalgegegevens, zoals bankrekeningnummer (IBAN) en een toets van kredietwaardigheid in geval van achteraf betalen;
 • cadeaubonnen/cadeaukaarten/kredietkaarten;
  bestelgeschiedenis, inclusief gekozen afleveropties;
 • gegevens over uw gebruik van onze diensten en producten, zoals informatie betreffende diensten die u hebt gebruikt en/of contact met de klantenservice;
 • informatie over uw voorkeuren (zoals in de verlanglijst opgegeven voorkeuren), interesses en surfgedrag;
 • uit klantonderzoeken en/of reviews ontvangen gegevens;
  gegevens verkregen door middel van prijsvragen;
 • gegevens om fraude tegen te gaan;

Met persoonsgegevens verwijzen wij naar alle elementen hoe een natuurlijk persoon kan geïdentificeerd worden. Dit kan aan de hand van fysieke, economische of sociale elementen. De diensten van Roi des Rois zijn in beginsel niet gericht op personen onder de 18 jaar. Ben u onder de 18 jaar en blijkt uit onze uitingen dat diensten wel aan u worden aangeboden, dan is gebruik daarvan slechts toegestaan onder toezicht en na toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor die persoon onder de 18 draagt.

 

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • de met u afgesloten overeenkomsten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;
 • identificatiedoeleinden;
  het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen;
 • elektronische bevestigingen van de registraties;
 • geplaatste bestellingen te kunnen verwerken en versturen;
 • u op de hoogte te houden van de registraties en/of bestellingen;
 • met u te kunnen communiceren over bestellingen en een klantenservice te kunnen verlenen;
 • uw betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie;
 • het tonen van eventuele gedeelde ervaringen (reviews) met andere (mogelijk geïnteresseerden in dat product);
 • het kunnen uitvoeren van prijsvragen en/of winacties;
 • het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en voor klantonderzoeken;
 • te voldoen aan de wet- en regelgeving en om fraude zoveel mogelijk te voorkomen;
 • het maken en analyseren van bezoekersstatistieken.

 

Roi des Rois plaatst cookies. Voor het gebruik van cookies, wordt u verwezen naar de cookie verklaring.

 

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • teneinde uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals aan de overeenkomst waarbij betrokkene toegang krijgt tot producten of diensten besteld in de webshop of andere producten of diensten;
 • na uw toestemming, in het kader van bijvoorbeeld marketing;
 • om te voldoen aan de vigerende wetgeving;
  indien er een gerechtvaardigd belang is voor de verwerking, waarbij het onder meer kan gaan om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
 • ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden;
 • een legitiem belang
 • ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers, onze klanten en hun wensen.

 

Bent u verplicht de gegevens te verstrekken?

U bent verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken. Wanneer u die gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met u aangaan en kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren

We hebben bepaalde gegevens nodig om te voldoen aan de vigerende wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken of door de wetgever opgelegd wordt. De periode van bewaring van de persoonsgegevens is afhankelijk van het doel en de aard van de persoonsgegevens.Soort gegevensBewaartermijn
Klantgegevens (zoals: naam contactpersoon, adres, email adres, telefoonnummer, geboortedatum).Voor de periode die wetteliljk opgelegd wordt of die voor fiscale en juridische doeleinden vereist is.
Accountgegevens (e-mail adres, gehasht wachtwoord).Zolang als u het account hebt. Wij laten het account bestaan tot u het verwijdert omdat uw orders en facturen hierin zijn opgeslagen.
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens.Voor de periode die wetteliljk opgelegd wordt of die voor fiscale en juridische doeleinden vereist is.
Correspondentie (over bijvoorbeeld bestellingen en klachten).Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 7 jaar daarna.
IP adres (gedeeltelijk).Tot maximaal 12 maanden na het laatste websitebezoek.
Informatie betreffende nieuwsbrieven.Aanmeldingen of afmeldingen bewaren we zolang die juridisch of bedrijfseconomisch verantwoord is.
Opgenomen telefoongesprekken.30 dagen, tenzij een wettelijke verplichting om die langer te bewaren bestaat.
Gegevens om fraude te voorkomen.7 jaar, of zoveel langer als wenselijk afhankelijk van de aard van de informatie mede gelet op het feit en het belang om fraude te voorkomen.
Gegevens betreffende winkelbeleving / marketing / klantonderzoeken / prijsvragen.7 jaar.
Informatie die verband houdt met een juridische procedureZolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure en de wettelijke bewaarplicht.
Anonieme gegevensHet is mogelijk dat wij gegevens, zodra die niet langer bewaard worden, anonimiseren en vervolgens bewaren en voor bijvoorbeeld statistische doeleinden gebruiken.

 

Welke rechten heeft u?

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u meerdere rechten. Hieronder worden die rechten weergegeven:

U mag ten alle tijde een overzicht vragen van de persoonsgegevens, die wij hebben verzameld en daarvan -binnen de wettelijke kaders- een afschrift verzoeken (recht op inzage);
Indien uw persoonsgegevens onjuist en/of onvolledig de administratie zijn verwerkt, dan kunt u vragen om deze gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen of te verbeteren (recht op correctie);
Indien u niet wil dat bepaalde gegevens worden geregistreerd, dan kunt u verzoeken deze gegevens te verwijderen wat dan zo snel mogelijk zal uitgevoerd worden voor zover  dit economisch, juridisch en fiscaal verantwoord is (‘het recht om vergeten te worden’);
U heeft de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten dan wel het gebruik hiervan te beperken (recht op beperking);
U kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens (recht van verzet);U kunt verzoeken om persoonsgegevens door te geven aan een derde (recht op overdracht);
Indien er van een derde persoonlijke gegevens over u ontvangen worden en die persoonsgegevens verwerkt worden, dan informeert Roi des Rois u -op verzoek- over de bron waaruit deze informatie is ontvangen.

Een verzoek als genoemd onder 3, 4 of 5 kan tot gevolg hebben dat het recht op toegang tot aangeschafte producten of diensten vervalt, zonder recht op terugbetaling.

Aan een verzoek kan er niet worden voldaan indien 1) er een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang is of 2) op basis van een wettelijke grondslag geweigerd kan worden.

De meeste van uw persoonsgegevens vindt u terug in uw eigen account. U kunt daar inloggen en ook uw gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u contact met ons opnemen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

 

Delen met derden van persoonsgegevens

Roi des Rois zal uw persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

Roi des Rois zal een derde partij slechts toestaan als dit wettelijk verplicht is of wanneer op een derde partij beroep moet gedaan worden op juridische, fiscale of bedrijfseconomische basis.

Roi des Rois zal met de derde partij, onderaannemer-contractant, enkel werken als Roi des Rois de privacyrechten schriftelijke door de derde partij gegarandeerd worden, en de en de persoonsgegevens minstens even goed beschermd zijn als in onze privacyverklaring.

Roi des Rois kan ook zonder uw specifieke toestemming, uw gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen of om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Roi des Rois te garanderen.

 

Verwerking buiten de EER

Persoonsgegevens worden door de navolgende derde partijen mogelijk buiten de Europese Unie verwerkt:

Google;
LinkedIn;
Twitter;
Instagram;
Facebook.

In het kader van het gebruik van Google Analytics wordt het volgende opgemerkt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met uw data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij uw IP-adressen anonimiseren.

Als uw gegevens buiten de EER worden opgeslagen, zorgen wij ervoor dat dat op een veilige en rechtmatige manier gebeurt.

 

Beveiliging en datalekken

Roi des Rois heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen met als doel datalekken te voorkomen.

Genomen maatregelen zijn onder meer:

 • SSL/TLS verbindingen voor websites;
 • dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens zich bewust zijn van het belang dat wij hechten aan bescherming van persoonsgegevens;
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring.

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat op enig moment er toch sprake is van een datalek. Roi des Rois is verplicht om een registratie bij te houden van alle datalekken en kan daarop door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden aangesproken. Daarnaast is Roi des Rois verplicht om een datalek binnen gestelde termijnen gemotiveerd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te melden.

 

Vragen of klachten

Uw verzoeken en vragen over de verwerking van persoonsgegevens en/of deze privacyverklaring kunt u richten aan de op de eerste pagina genoemde personen.

 

Wat als u toch nog vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Roi des Rois. De contactgegevens staan aan het begin van deze privacyverklaring.

 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpresstraat 35
1000 Brussel

 

De privacyverklaring kan door Roi des Rois op elk ogenblik eenzijdig gewijzigd worden zonder dat hiervoor voorafgaandelijk een verwittiging vereist is. De algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden zijn prioritair aan de privacyverklaring.